BỘ NỘI VỤ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2011/TT-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

-> Dowload (pdf)

-> Dowload (word)

--------------------------------------------

PHỤ LỤC

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

1. Mẫu trình bày văn bản hành chính

Mẫu 1.1

- Nghị quyết (cá biệt)

Mẫu 1.1.1

- Nghị quyết (cá biệt) của Thường trực HĐND

Mẫu 1.1.2

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Mẫu 1.2

- Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp)

Mẫu 1.3

- Quyết định (cá biệt) (quy định gián tiếp)

Mẫu 1.4

- Văn bản có tên loại khác

Mẫu 1.5

- Công văn

Mẫu 1.6

- Quyết định (cá biệt) (quy định trực tiếp) của Thường trực HĐND

Mẫu 1.7

- Văn bản có tên loại của các Ban HĐND

Mẫu 1.8

- Văn bản có tên loại của Đoàn Đại biểu Quốc hội

Mẫu 1.9

- Công điện

Mẫu 1.10

- Giấy mời

Mẫu 1.11

- Giấy giới thiệu

Mẫu 1.12

- Biên bản

Mẫu 1.13

- Giấy biên nhận hồ sơ

Mẫu 1.14

- Giấy chứng nhận

Mẫu 1.15

- Giấy đi đường

Mẫu 1.16

- Giấy nghỉ phép

Mẫu 1.17

- Phiếu chuyển

Mẫu 1.18

- Phiếu gửi

Mẫu 1.19

- Thư công

2. Mẫu trình bày bản sao văn bản

Mẫu 2.1

- Bản sao văn bản

Nguyễn Vũ Hải
Liên hệ : 090 8882020
H4D Bạch Mã, Phường 15, Quận 10. TP.HCM
Điện thoại: 08. 62647079
Fax: 08. 62645990
Email: luatsusong@gmail.com
Hotline: 0919 777877